ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี

คิดดี
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ สถาบันเอไอที เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล

ปัจจุบัน ทางสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง จึงได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Library for Education) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรข้อมูลที่มีคุณค่าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สไลด์ ดนตรี วิดีทัศน์ หรือบันทึกการสอนที่อยู่ในรูปแบบสื่ออื่นๆ เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสืบค้นและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลต้นแบบขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาคการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ นำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อไป โดยทางสถาบันฯ จะให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งระบบให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ และมีความพร้อมทางด้านฮาร์ดแวร์ พร้อมทั้งติดตั้งตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล และแนะนำวิธีการใช้ระบบ

จากโครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด
kids-d Project
http://www.kids-d.org/
โครงการแบ่งกันรู้ ร่วมกันคิด (Knowledge Sharing and Collaborative Thinking Project) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาและอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

เป้าหมายหลักของโครงการ คือ การพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้ใช้เกิดการ ‘เรียนรู้ – ปฏิสัมพันธ์ – สร้างสรรค์ – แบ่งปัน’ ซึ่งกันและกัน เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งความรู้ขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าเหล่านั้นได้อย่างครอบคลุม การสร้างระบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้ใช้ซึ่งอยู่ต่างเวลาและสถานที่สามารถแบ่งปันหรือใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมทั้งสามารถสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงเป็นสิ่งที่ทางโครงการให้ความสำคัญและสนับสนุน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s