สวช. จัดประกวดออกแบบสร้างสรรค์เกมวัฒนธรรม


“กิจกรรมการแข่งขันออกแบบเกมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” ในโครงการเปิดลานวัฒนธรรมบนโลกอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนไทยได้เรียนรู้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ “Culture Cyber Zone” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการคิด และพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบเกมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ร่วมการประกวด แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑. ระดับนักเรียนนักศึกษา และ ๒. ระดับประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละไม่เกิน ๕ คน

โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเกมวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมเสริมสร้างความสุข” (Culture for Happiness)
ได้แก่ มรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นไทย เช่น มารยาทไทย การแต่งกายไทย อาหารไทย ดนตรีไทย ภาษาไทย
การละเล่นพื้นบ้าน ประเพณีไทย ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย (การสานปลาตะเพียน , การแกะสลัก) เป็นต้น หรือ ค่านิยมสังคมไทย
(อ้างอิงจากคุณธรรมตามพระราชดำรัส) เช่น พากเพียรอดทน เสริมสร้างคนดี รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงไมตรี หวังดีมีเมตตา หรือ วันสำคัญของชาติ
สำหรับผู้ชนะเลิศสุดยอดเกมวัฒนธรรม ทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากสวช. นอกจากนี้ยังมี รางวัลเชิดชูเกียรติ อีกระดับละ ๕ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสวช.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s