หนังสือ บุญเจิม ใบตอง กับ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมประชาธิปไตย


กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องแนวคิดประชาธิปไตยอันพึงประสงค์ หนังสือการ์ตูนความรู้ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระจำนวน 8 เล่ม รวม 8 ตอน

ซึ่งในแต่ละตอนได้นำเนื้อหาความรู้การปลูกฝังความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมช่วยเสริมสร้างให้ผู้อ่านนำสาระความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตจนเกิดเป็น “วัฒนธรรมประชาธิปไตย” เพื่อให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสืบไป ผู้ที่สนใจสามารถขอรับได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.culture.go.th
1.การมีส่วนร่วม
2.อดทน อดกลั้น ต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.จิตสำนึกในความยุติธรรม
4.จิตสำนึกความเป็นไทย
5.เราเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง
6.ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
7.เคารพสิทธิของตนและผู้อื่น
8.ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s