TeenPath : ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อเหมาะสมกับการสอนเรื่องเพศศึกษา
Love@1st_Click iDVD
จาก http://www.loveat-1stclick.com/
ดาวน์โหลดได้
http://www.loveat-1stclick.com/main.html
http://www.loveat-1stclick.com/movie.html

Advertisements

โกลบอล เอ็ด คลังดิจิตอลคอนเทนต์ในยุค eEducation

ge
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ปัจจุบันผลิตและจัดจำหน่าย ในรูปแบบ CD-ROM และ Storage
สื่อการสอนลักษณะมัลติมีเดีย Learning Object VDO ฯลฯ
สนใจสามารถชมตัวอย่างจากเวบไซต์
http://www.globaled.co.th/