ทัศนศึกษาออนไลน์


ทัศนศึกษาออนไลน์ไปกับ สสวท.
ขอเชิญครูและนักเรียนส่งสื่อเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์”
ดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://fieldtrip.ipst.ac.th/

Advertisements

โครงการประกวด วีดิทัศน์ “หน้าที่พลเมืองที่ดี”


โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการประกวด วีดิทัศน์ ในหัวข้อ “หน้าที่พลเมืองที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้รู้จักความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต นักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
ถ่ายทำด้วยกล้องวิดิโอจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น (ไม่จำกัด รุ่น ยี่ห้อ) ภาพวิดิโอ ความละเอียด ตั้งแต่ 640 x 480 Pixels จนถึง ระดับ High Definition บันทึกไฟล์มาสเตอร์(ประเภทไฟล์ .avi) และไฟล์สำหรับเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต (ประเภทไฟล์ Video Flash .flv) ลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี 4. หลักฐานประกอบการส่งผลงานเข้าประกวด
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://lms.thaicyberu.go.th/ethics/RegisterMenu.asp)