ทัศนศึกษาออนไลน์


ทัศนศึกษาออนไลน์ไปกับ สสวท.
ขอเชิญครูและนักเรียนส่งสื่อเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์”
ดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://fieldtrip.ipst.ac.th/

Advertisements

โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม หัวข้อ “ครู”


คลิกลิงค์ที่ภาพ หรือ http://www.onec.go.th
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ครู”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู
โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

สามารถส่งผลงานด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

โครงการประกวด วีดิทัศน์ “หน้าที่พลเมืองที่ดี”


โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการประกวด วีดิทัศน์ ในหัวข้อ “หน้าที่พลเมืองที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้รู้จักความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต นักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
ถ่ายทำด้วยกล้องวิดิโอจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น (ไม่จำกัด รุ่น ยี่ห้อ) ภาพวิดิโอ ความละเอียด ตั้งแต่ 640 x 480 Pixels จนถึง ระดับ High Definition บันทึกไฟล์มาสเตอร์(ประเภทไฟล์ .avi) และไฟล์สำหรับเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต (ประเภทไฟล์ Video Flash .flv) ลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี 4. หลักฐานประกอบการส่งผลงานเข้าประกวด
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://lms.thaicyberu.go.th/ethics/RegisterMenu.asp)