LearnSquare


LearnSquare ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ในระบบ OpenSource ที่พร้อมบริการสำหรับทุกท่าน เรียนฟรี ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

Advertisements

e-learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้

southelearning
“e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาระหว่างเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับเยาวชนในพื้นที่อื่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0-2248-7967-8 ต่อ 118
บริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)